Mail/SMS/Push

1) Mail
Email 0.5
2) SMS
SMS 10
LMS 30
MMS 100
100
30,000
3) Push
Push 0.04